Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot.przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku       w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Gminy…

Czytaj więcej

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zgodnie z Planem Gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego jest:  Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadówul. Staroprzygodzka 12163-400 Ostrów Wielkopolski /RIPOK Regionu IX gospodarki odpadami komunalnymi/

Czytaj więcej