Poziom recyklingu w Gminie Sieroszewice

Miejsce zagospodarowania odpadów

Uchwały Rady Gminy Sieroszewice, które dotyczą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o pojemnikach na odpady komunalne

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczący przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej – Informacja

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych – posesje wielolokalowe

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy sieroszewice za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy sieroszewice za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice za rok 2015

Dane firmy odbierającej odpady komunalne

Podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych