1. Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy

 

Dofinansowanie: 42 850,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 42 850,00 zł

Prace polegały na utwardzeniu terenu i położeniu nawierzchni z kostki brukowej. Utwardzony teren pełni funkcje parkingu dla interesantów Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

 

2. Budowa drogi asfaltowej w Zamościu

 

Dofinansowanie: 121 798,16 zł

Całkowita wartość inwestycji: 121 798,16 zł

W Zamościu zrealizowano budowę drogi asfaltowej o długości 330 metrów. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Zamościa, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Sieroszewice.

 

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy

 

Dofinansowanie: 330 193,93 zł

Całkowita wartość inwestycji: 330 193,93 zł

Działanie polegało na zakupie sitopiaskownika bębnowego wraz z instalacją do odtłuszczania i napowietrzania ścieków surowych. Urządzenie zostało zamontowane na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Rososzycy. Przedsięwzięcie było niezbędne do przygotowania oczyszczalni na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Latowicach.

 

4.PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025  EDYCJA 2021
Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach

 

Wartość dofinansowania: 128 160,00 zł

Całkowita wartość projektu: 445 437,00 zł

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II, Gmina Sieroszewice pozyskała dotację na finansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a mieszczącego się w Latowicach.

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.