Jednostki pomocnicze Gminy Sieroszewice – sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

Na terenie Gminy Sieroszewice znajduje się 18 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

SołectwoNazwisko i imię SołtysaSkład rady sołeckiej
BiernaciceWarga Lech3
BibiankiMarciniak Maciej7
BilczewRosa Henryk5
KaniaSzmaj Andrzej 3
LatowiceGierlach Andrzej6
MasanówPłomiński Stanisław
8
NamysłakiDera Jerzy5
OłobokKarbowy Justyna
9
ParczewEugeniusz Szymankiewicz10
PsaryRafał Bartnik8
RaduchówStacherzak Zofia
6
RososzycaChwiłkowski Andrzej
10
SieroszewiceŁapiński Tadeusz7
SławinGmerek Lucjan4
StrzyżewBiała Bernadeta12
WestrzaKarolak Mariola7
WielowieśKarolak Stanisław
7
ZamośćSkrzypek Tomasz
7