STYPENDIUM WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Uzdolnieni uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice na dany rok szkolny .

Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania Stypendium.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,  kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice, którzy:

● w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

1) w szkole podstawowej w kl. IV-VI – 5,50,

2) w szkole podstawowej w kl. VII-VIII  – 5,30

3) szkole  ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej – 5,00.

● Stypendium może także zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej, który danym w roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

1) w danym roku szkolnym był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty,

2) w danym roku szkolnym był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice  lub Gminnym Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
z siedzibą w Ołoboku, ul. Kościelna 16 w terminie od dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym (
wydania świadectwa) do  31 lipca danego roku szkolnego

Wzór wniosku do pobrania.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice występują:

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

2) rodzice ucznia,

albo

3) pełnoletni uczeń.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) Kserokopia świadectwa szkolnego za dany rok szkolny lub zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpisanych na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny.

2) Zaświadczenie lub inne dokumenty stwierdzające uzyskanie w danym roku szkolnym tytułu laureata  konkursu lub olimpiady co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub laureata zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (można załączyć kopię zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły), 

Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice może zostać przyznawane w jednej z dwóch kategorii, zależnie od typu szkoły, do której uczeń uczęszczał:

1) dla uczniów szkół podstawowych  – wysokość stypendium wynosi 500 zł,

2) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wysokość stypendium wynosi 700 zł.

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego i jest wypłacane raz w roku szkolnym.

Kto przyznaje stypendium?

●  Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice.

●  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

●  Przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice  uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Sieroszewice na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

1)wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych załączników,

2) wnioski złożone po terminie, tj. po 31 lipca danego roku.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży
    z terenu Gminy Sieroszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4767),
  • Wniosek o stypendium.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony www.sieroszewice.pl

Pliki do pobrania: