STYPENDIUM SZKOLNE – SOCJALNE

Na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/143/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 86, poz. 2461) istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego na dany rok szkolny lub zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach ramowego planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że forma określona w pkt 1 i 2 nie jest możliwa.

Stypendium może być przyznane uczniom szkół  podstawowych oraz ponadpodstawowych: publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący  się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium  nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku szkolnym 2022/2023 jest to kwota netto 600 zł na osobę.

W przypadku złożenia wniosków spełniających wymienione kryterium dochodowe w ilości przekraczającej wysokość środków przeznaczonych na ten cel, stypendia szkolne zostaną przyznane uczniom o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Dodatkowym kryterium uzasadniającym przyznanie stypendium będzie trudna sytuacja rodzinna, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.


Wnioski o stypendium można składać w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach z siedzibą w Ołoboku, ul. Kościelna 16, pokój nr 22 w terminie do 15 września danego roku.

Wnioski o stypendium na rok szkolny 2022/2023 można składać w okresie od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r.

Po upływie powyższego terminu wnioski nie będą przyjmowane!

Formularze wniosków można odebrać w obwodowej szkole podstawowej lub pobrać ze strony Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl oraz w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, z siedzibą w Ołoboku ul. Kościelna 16, pokój nr 22.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia i inne dokumenty o dochodzie netto (tj. pomniejszonego o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób)

 wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku :

  • dochód z tytułu zatrudnienia (wg ustalonego wzoru)
  • dochód z działalności gospodarczej,
  • dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych (345 zł za 1 ha),
  • alimenty,
  • renta, emerytura,
  • pobierane świadczenia rodzinne (zaświadczenie o pobranym świadczeniu z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku)
  • inne

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wraz  z określeniem formy opodatkowania natomiast w przypadku statusu bezrobotnego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy.  


UWAGA !!!
Stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu dowodów potwierdzających wydatek. Nie będą uwzględniane wydatki na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości , w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna.

 

ZASIŁEK SZKOLNY – SOCJALNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Pliki do pobrania: