Radni Gminy Sieroszewice zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu. Głosowania odbyły się w trakcie XXXVI Sesji Rady Gminy w piątek 24 czerwca.

Na sesji obecnych było 13 radnych. Ponadto w obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach Barbara Stasiak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski oraz sołtysi z terenu Gminy Sieroszewice.

Podczas sesji podjęto uchwały, które dotyczyły m.in.: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca, określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023, zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. W trakcie obrad rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego gminy, Raport o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2021 oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok.

Najważniejszymi punktami XXXVI Sesji Rady Gminy Sieroszewice było podjęcie uchwał w sprawach udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.

Włodarz Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił, że na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Podziękował swoim współpracownikom za codzienną pracę i wsparcie w podejmowanych decyzjach.