Dnia 31 sierpnia 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 12 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Boduch oraz sołtysi z terenu gminy Sieroszewice. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Podczas Sesji podjęto sześć uchwał. Dzięki  wprowadzonym zmianom w uchwale budżetowej, kolejne inwestycje w gminie, będą realizowane jeszcze w tym roku. Przeznaczono m.in.:

500 000 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Psarach,

150 000 zł na modernizację PSZOK w Rososzycy,

37 000 zł na koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy,

30 000 zł na modernizację sali wiejskiej w Westrzy,

25 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Wielowsi  na ul. Polnej,

23 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Masanowie,

20 000 zł na dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni  ścieków,

20 000 zł na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, co będzie skutkować nowymi inwestycjami oświetleniowymi,

12 000 zł na remont korytarza na sali wiejskiej w Ołoboku.

Dodatkowo  Rada Gminy Sieroszewice poparła inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym.